پوشاسازه

 سازه های صنعتی

بخش سازه هاى صنعتى شرک پوشاسازه در جهت دستيابى به تكنولوژى هاى نو و كسب دانش فنى مورد نياز صنعت با تکيه بر دانش محوری در زمينه انجام پروژه های تحقیقاتی، تهيه مشخصات فنی، اسناد مناقصه ، مديريت طرح و طراحى جزئیات و ساخت سازه ها و نظارت بر ساخت سازه ها و تهیه دستور العمل ها و استانداردها فعاليت مى نمايد. در اين راستا ضمن شناسايى تكنولوژيهاى نو از طريق برقرارى ارتباط با شركتها، موسسات و مراكز مختلف در دنيا ، سعى بر آن داریم تا به عنوان يك پل ارتباطى براى انتقال تكنولوژى نيز عمل کنیم.