پوشاسازه

 مدیریت پروژه

مدیریت پروژه  فرایندی است، در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود، در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می‌گیرد:تعیین وضعیت واقعی پروژه، مقایسه وضعیت واقعی با برنامه و در نظر گرفتن اقدام اصلاحی. شرکت پوشاسازه با بکارگیری کادری مجرب سعی بر اجرای هرچه بهتر این اصول را دارد.